Ørum 15.05.2016
Skole og Dagtilbud  – udvikling eller reel afvikling i landdistrikterne ???
Som aktive foreninger med aktivitetstilbud til børn, unge og voksne i alderen 0-99 år  har vi med bekymring fulgt det oplæg til ændring af skoledistrikter/lukning af skoler,  som StyringsGruppen nu har fremlagt.
Skeler vi  til Kommuneplanen  er det svært at forstå den logiske sammenhæng i , at borgerne i Ørum Skoledistrikt overhovedet skal være ængstelige for ændringer.
Kommuneplanen udtrykker nemlig i afsnittet  om Centerbyer at Ørum skal fastholdes,  at der er UDVIKLINGSpotentiale og at byen har profil som: Kultur-  & Skoleby.
I samme plan omtales i Udviklingsstrategien at der ”skal sikres stabile befolkningstal”  og det skal  gøres attraktivt at leve og drive virksomhed i vores kommune – vi er SÅ enige!
Endelig  omtales under Service for borgere at ”skolestrukturen skal tage hensyn til nærhed og faglighed”.
Der sættes mål for innovation, hvor man via partnerskaber med frivillige foreninger m.fl.  skaber vækst – SAMMEN!!!
 
Vi tænker jo så: ”det er da lige dét vi gør i Ørum Skoledistrikt”, der som bekendt nu dækker geografien fra Fjellerup i vest ind over Stenvad og Ramten, Ørum i midt og Ginnerup/Fannerup i syd.
På tværs  af disse bysamfund er der gennem en lang årrække etableret mange   stærke samarbejder – især skabt og styrket gennem årene  via det fælles omdrejningspunkt:  Ørum Skole.
”Kvaliteten” for undervisning og drift af ØrumSkole er belyst i flere rapporter både nu og tidligere. Med den  nu 4.billigste pris pr. elev synes ”spareideer” som noget der bare skal leanes på plads, rullende optag i børnehaveklasse, nytænkende og IT.baseret undervisning m.m. – ØRUM var og er pionér!
 
Vi vil derfor bede politikerne FOKUSERE på helheden i de forslag der sættes til debat. I det oplæg styregruppen har lagt frem ser vi 5 forslag til besparelser, heraf 4 forslag hvor man ensidigt
fokuserer på at skabe flere bygnings.kvadratmeter til DjurslandsSkolen ved helt at lukke for almen undervisning på Ørum Skole. Det sidste forslag går over hele kommunen på fælles ledelse m.m.. Vi er mere end chokeret over,  at en så velfungerende skole som Ørum Skole  i disse beregninger bare
”streges fra landkortet” – hvor er den saglige begrundelse i forhold til de 9 Kvalitetsmål som styregruppe og ministerium stiler imod?  Vi mener at Ørum Skole lige nu faktisk lever op til alle disse kvalitetsmål – og måske flere til ud fra førnævnte innovationslyst igennem årene!
 
HVAD med historien bag TVILLINGEskolen i Ørum?
Da DjurslandsSkolen blev startet for mange år siden med betydeligt færre elever end nu,  var målsætningen at beliggenhed sammen med en folkeskole ville skabe Win-Win.oplevelser og dét har skolerne levet op til. Fælles venskabs.klasser gennem årene har givet en meget stor respekt for de børn på DjurslandsSkolen, som er født med handicaps af forskellige årsager, men som alligevel har lige så meget ret til en god hverdag som du og jeg!  I tillæg lærte de lokale børn og unge at have stor respekt også for de voksne, som flyttede ind i flere Bofællesskaber i og omkring Ørum – det blev naturligt at hjælpe om nødvendigt, aldrig at  pege fingre!  Vi vil IKKE undvære vores TVILLING  og er sikker på at DjurslandSkolen har samme oplevelse.
 
HVOR meget vil et lokalsamfund miste i bosætninger i årene frem?
 • Vi véd at manglende skoletilbud i en Centerby er afgørende for tilflyttere og/eller de unge, som vender tilbage til kommunen efter endt uddannelse.
 • Vi véd på at 2/3 af de yngre familier vil modne på at fraflytte en Centerby uden skoletilbud for at bosætte sig i et område hvor tilbuddene er samlet – og måske især UDEN for Norddjurs, som igen betyder færre skatteindtægter og mangel på dygtige medarbejdere. 
 • Vi  er overbevist om at endnu flere yngre familier vil flytte TIL vores område når de har vished for tilbud om lokal folkeskole – de seneste 5-8 år har bekræftet os i oplevelsen!
 • Vi er overbevist om,  at manglende skoletilbud på sigt vil lukke erhvervsaktiviteten ned, da manglen på lokale yngre medarbejdere vil gøre disse mindre konkurrencedygtige
 
HVORDAN vil vilkårene for det frivillige foreningsliv udvikle sig uden skoletilbud?
 • Færre bosætninger er lig med færre medlemmer til vores foreningsliv = færre tilbud
 • Vi er overbevist om at mange børn og unge IKKE når frem til vore aktivitetstilbud når de har fået dagen forlænget med ekstra transporttimer- batterierne går døde!
 • Vi frygter især frafald hos de 13-17 årige, en gruppe der i forvejen er meget svær at fastholde til idræt og som vi har set skal motiveres af NÆRHED, TVÆRgående tilbud, FORÆLDREopbakning og HENSYN til den enkelte i det sociale samvær.
 • Det harmonerer da slet IKKE med kommunens Sundhedspolitik at endnu færre får tid og motivation til idræt! Tør I regne på konsekvenserne af følgeudgifter?
 • FRIVILLIGE ledere motiveres i dag til job som hjælpetrænere fra 11-12 års  alderen og mange står så på egne ben som 15-16 årige (typisk for holdsport).Vi vil som forening IKKE få samme rekrutteringsgrundlag til at hverve disse unge ledere når deres skoleliv placeres langt uden for vores aktionsradius og der ikke skabes naturligerelationer i hverdagen.
 • Mange unge får herved IKKE tilegnet sig de kvalifikationer og læringer et job som frivillig giver den enkelte, kvalifikationersom er utrolig efterspurgte på  CV’et og som vi véd styrker denunge i sit fremtidige uddannelses- og jobmål.At disse unge i deres normale skoleliv samtidig er store ROLLEmodeller for andre børn og unge er velkendt .
 • Vores foreninger vil komme til at mangle frivillige ledere og rollemodeller  =  Færre tilbud sad
 
 • BØRN  fra børnehave og indskolingen ”hentes” i dag til aktiviteter om ønsket, både til idræt, spejderliv, musikskole m.v..MANGE af disse børn får ikke mulighed for at komme til disse aktiviteter når forældrene skal passe deres arbejdstider med få skoler i en stor landgeografi – det vil give sundhedsudgifter på fysisk og mentalt plan på den lange bane!
 
 •  SAMARBEJDE mellem foreninger og skole om muligheder og tilbud har været et godt og stærkt værktøj i mange år. Foreningerne hjælper til på særlige emneuger, skolen er enstærk partner ved introducering af nye tilbud og sparringspartner, når vi ind imellem har udfordringer med børn fra socialt belastede miljøer.
 
 • Vi er som foreninger gået forrest i SKOLEsamarbejdet,  da den nye  skolereform blev indført – vi har budt os til hos skolen med frivillige instruktører og sammen har vi skabt en stor årlig idrætsdag, hvor 30-35 voksne ledere har brugt 1 feriedag på at være med og skabe idræt i alle former. Dén energi har vi ikke set i samme omfang andre steder i kommunen og det viser lidt om ”PartnerSkabet” i og omkring Ørum Skole!
 
INKLUSION har faktisk været et kendt begreb  i foreningerne i mange år – vi afviser normalt ingen når de ellers vil opføre sig ordentligt sammen med deres kammerater.
HVORDAN skal vi evne at støtte op om disse børn fremover, når vi ikke får adgang til at kende deres hverdag, skabe harmoni og relationer på tværs af skole/fritidsliv?
HVORDAN kan vi formidle vore aktiviteter og udvikle nye, når vi kommer på så lang afstand af de unge i deres hverdag- deres omdrejningspunkt er skolen og deres klasser.
Viser ofte mange børn fra samme klasse til samme aktivitet netop grundet sammenhold og nære værdier. Vi er klar til at samarbejde om mere idræt også i skoletidenmen er skolen her?
 
 
VI vil MEGET gerne opfordre vore politikere til at :
 • Fokusere  på værdierne  af at fastholde Ørum Skole midt i kommunen, både for den enkelte elev , som for lokalområdet som helhed
 • Stille krav til en grundigere analyse af drifts- og anlægsudgifter  omkring DjurslandsSkolen –         herundermål for hvor stor ”hovedskolen” skal være og hvad der måske kan placeres somsatelit.afdelinger i Norddjurs eller nabokommuner med børn tilknyttet denne skole.
 • Fremlægge faktuel viden incl. alle økonomiske konsekvenser og sæt visionære målvil borgere i Norddjurs betale for en bred skolestruktur og vil især bosætningen nyde godt af disse mål?
 • Være åbne i valgprogrammerne 2017 hos alle partier om jeres mål og holdninger til den fremtidige skolestruktur i Norddjurs Kommune – gem jer ikke bag embedsarbejdet, det er JER der sammen med os skal sætte rammerne!
 
Politikere og embedsansatte incl. jeres familier er SÅ hjertelig velkomne i Ørum til at se hvordan vores hverdag fungerer – vi tror nemlig så meget på jeres konstruktive velvilje til at understøtte vores GODE LIV,  at vi ufortrødent sætter LIV i Distrikt Ørum!
Lad os blot synliggøre de nærmeste større åbne arrangementer for børn i alle aldre:
 
27.maj kl. 15.00 ved Ørum Bibliotek & Skole:  Steffen Rasmussen Cup i Fodbold
11.juni kl. 12.00 ved Ørum Idrætsanlæg:  BørneFestival – afvikles på 3.år gratis for alle børnJ
3 & 4. september:  Idræt På Tværs i Ørum Aktiv Center – afvikles for 13 år i træk;.)
 
 
 
 
 

 
  

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
 
 
 
 
Sammen tilbyder vi 12 forskellige aktivitetstilbud,repræsenterer ca. 735 medlemmer + forældre og
nyder godt af ca. 115 frivillige ledere, der med fælles kompetencer fylder VÆRDI i vores LIVJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressedækning
U15-fodboldpiger har feåt nyt holdtøj, så de kan vise foreningen frem - læs mere her:

Få pladser tilbage på fodboldskole i DGI Østjylland. Læs mere i følgende artikel:

Så er det snart tid til årest gymnastikopvisning! Læs mere i følgende artikel:
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com