Samværspolitik i

FORMÅLET  med Samværspolitikken i AC Norddjurs er at skabe en fælles forståelse for det samvær medlemmer, forældre, trænere og ledere til enhver tid har i AC Norddjurs – et samvær med tryghed og respekt for den forskellighed vi har i vore afdelinger og udvalg, samt den forskellighed vi har som mennesker uanset køn, alder, nationalitet m.m.
ALLE er velkomne i AC Norddjurs, når man vil følge de fælles spilleregler, vi har besluttet.
Samværspolitikken skal især synliggøre de etiske retningslinjer for samværet, men også de klare holdninger foreningen har til krænkelser og i værste fald mobning, samt hvordan medlemmer, trænere, ledere og forældre bør agere i hverdagens samarbejde – når alle VIL hinanden og taler MED hinanden kan vi skabe en positiv og konstruktiv stemning i AC Norddjurs


 

Ansvar og Kriseberedskab:

Forretningsudvalget er ansvarlig for samværspolitikken til enhver tid.

Ved mistanke om eventuelle brud eller krænkelser skal der ske en direkte kontakt til:

 

                     Formand Rasmus Holm - tlf. 31198976

                     Næstformand Kim Klausen - tlf. 40793260

                     Økonomiansvarlig Sofie Høyer - tlf. 27512191

 

Forretningsudvalget har en beredskabsplan, der klart definerer hvordan vi forholder os og hvem vi  henter hjælp os, hvis der opstår mistanke om krænkelser , eventuel  seksuelt misbrug eller mobning.  Forretningsudvalget kan vælge at suspendere evt. mistænkte indtil en udredning har fundet sted om skyldsspørgsmålet.
 


 

Kommunikation:
Vi ønsker at kommunikere både mundtligt, via mails,  telefon og breve  -

 • Direkte, åbent og  ærligt i enhver situation
 • Direkte mellem Forretningsudvalg (FU) og Aktivitetsudvalg (AU), samt
 • Direkte på tværs af AU og Økonomiudvalg (ØU), Sponsorudvalg og hjemmesideudvalg, med det formål at udvikle tværfaglige tilbud og samarbejder bedst muligt
 • Med kommune og Idrætsråd alene gennem FU for at sikre overblik og koordinering
 • Aktivitetsudvalg kan selvfølgelig selv korrespondere med DGI/DIF-organisationerne
Vi ønsker at udvikle kommunikationen gennem
 • Nyhedsbreve i faste intervaller fra FU til foreningens udvalgsmedlemmer, trænere og frivillige i øvrigt, nogle kan også være orienteret mod medlemmer og forældre. (AU er ansvarlige for at indlevere materiale fra eget område til synliggørelse af deres tilbud)
 • Hjemmesiden www.acnorddjurs.dk, som skal udvikles til at være en katalysator bag den daglige drift – herunder:
  • Tilmelding og kontingentbetaling for deltagelse i aktiviteter
  • Opdaterede aktivitetstilbud, træningstider , trænere og udvalgsmedlemmer
  • Historier og billeder fra hverdagens brede aktivitetstilbud
  • Brug af Facebook og evt. andre sociale medier, når det sker som en målrettet handling for at promovere foreningen og dens tilbud, herunder enkeltstående arrangementer.
Vi skal sikre, at brugen af især Facebook kun sker i et positivt og udviklende sprog- og være rede til en hurtig indsats, hvis vi får viden om, at der er en negativ dialogi gang, det være sig rettet imod enkeltpersoner som imod foreningen!

SPROGET i AC Norddjurs:
                  
DU skal tale pænt til:
 • Holdkammerater/udøvere
 • Trænere
 • Ledere
 • Dommere & officiels
 • Modstandere ved kampe og stævner

Hvorfor?

 • For at alle skal føle sig velkomne i foreningen og til aktiviteterne
 • For at undgå at såre andre
 • For at ALLE får en GOD oplevelse    
 • For at alle følger sig TRYGGE og godt tilpasse –
såvel på banen som i omklædningsrum
 • TÆNK på at negative ord virker krænkende og sårende – og at ord som ”KOM IGEN” eller et klap på skulderen giver selvtillid og motivation!

 

Børneattester og Skolelærerparagraffen:
AC Norddjurs vil hvert år indhente børneattesthver eneste frivillig i foreningen - iflg.loven kun krævet for ledere med kontakt til børn under 15 år, for at sikre at INGEN kan optræde i vores forening, hvis man har en straffeattest med anmærkninger om:
 • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
   
 • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
   
 • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år
Vi ønsker at indhente børneattest på alle trænere, ledere og frivillige (også forældre der tager med på f.eks. stævneweekend og herved har ansvar for børn og unge) for at signalere alvoren bag loven, samt for at sikre evt. kortvarige hjælpesituationer på tværs af kredsen af frivillige. Hellere én attest for meget end én for lidt!

Skolelærerparagraffen skal iflg. Straffelovens paragraf 223 sikre, at man som træner, leder og frivillig IKKE må have et seksuelt forhold til personer under 18 år, som man er betroet til at undervise (Loven er altså lavet for at beskytte børn og unge!).
Som træner/frivillig skal man være bevidst om sin rolle og adfærd overfor børn og unge – ved ansættelse og hvervning til opgaver i AC Norddjurs vil vi drøfte forventningerne igennem med den enkelte frivillige, herunder at f.eks. dialog med børn og unge over facebook/sociale medier må frarådes i sin helhed for at undgå mistolkning. Vi vil udlevere kopi af loven for at sikre både trænere og unge et godt samarbejdsmiljø, samt signalere til forældre, at vi er bevidste om at turde tale om denne problematik.Alkohol, rygning, doping og euforiserende stoffer:
 
Målgruppen er også her alle medlemmer af AC Norddjurs, ledere, bestyrelsesmedlemmer, trænere, forældre m.fl. der er involveret i AC Norddjurs´ aktiviteter.
Vi har en holdning til alkohol, AC Norddjurs skal være et trygt sted at sende  børn hen til!
Desuden mener vi, at det kan have en opdragende effekt for unge medlemmer at opleve et fællesskab uden alkohol i foreningen.

Hvornår må der drikkes og hvornår må der ikke?
Der vil kun blive serveret alkoholiske drikke i overensstemmelse med reglerne i Ørum Aktiv Center, Ørum Skole, samt klubhuset i Stenvad, der også fungerer som klublokaler for AC Norddjurs. Reglerne gælder tillige på træningsarealerne både i Ørum og i Stenvad.

Det er aldrig tilladt at drikke alkohol under eller umiddelbart før deltagelse i en af AC Norddjurs´ aktiviteter. Synligt berusede personer, eller personer, der vurderes ude af stand til at deltage i arrangementet på forsvarlig vis, vil blive hjemsendt. Er deltageren under 18 år vil forældrene blive underrettet.

Hvis andre hold har øl/alkohol med, kan vi ikke tillade, at de kommer ind i vore lokaler og drikker. Lederen omkring det enkelte hold må her tage ansvar og håndhæve vores regelsæt overfor gæsteholdet's leder. Hvis man i AC Norddjurs regi er til et stævne i en anden by, er det også vigtigt, at man overholder den arrangerende klubs alkoholpolitik.

Forretningsudvalget forventer naturligvis, at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver i AC Norddjurs.  Samme forventning har forretningsudvalget til både ledere og medlemmer ved stævner, på ture og lignede samt under transporten i f.eks. bus eller tog.

Hvis klubbens ledelse observerer eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at en person under udførelse af lederopgaver i AC Norddjurs optræder i påvirket tilstand, vil pågældende bliver kontaktet af  AC Norddjurs´ ledelse og gjort bekendt med AC Norddjurs´ alkoholregler. I gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine hverv i AC Norddjurs.

UDSKÆNKNING OG NYDELSE AF ALKOHOL VED LUKKEDE MEDLEMSARRANGEMENTER KAN DOG ACCEPTERES, HVIS DET SKER PÅ FØLGENDE BETINGELSER:
 
 • Det er ikke tilladt at medbringe alkohol og euforiserende stoffer til arrangementer.
 • Udskænkning må kun finde sted, hvis dette i forvejen er synliggjort i indbydelsen.
 • Den enkelte deltager er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse.
 • Hvor et arrangement kræver spiritusbevilling, skal reglerne for denne overholdes.
 
Overtrædelse af reglerne vil medføre øjeblikkelig bortvisning eller hjemsendelse fra det pågældende arrangement (Forældrene kontaktes, hvis den unge er under 18 år).

AC Norddjurs tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdoms-medlemmer under 18 år. Ved festlige lejligheder, som f. eks. afslutningsfester eller andet skal der gives skriftlig tilladelse fra forældrene, hvis ungdomsmedlemmer under 18 år skal nyde alkohol.

Der kan under ingen omstændigheder udskænkes alkohol til medlemmer under 16 år, selvom forældrene giver tilladelse til det.
 
Rygning:
Der må IKKE på nogen måde ryges til træning eller kamp af hverken børn eller voksne.

Hvis voksne i øvrigt skal ryge må det foregå i særlige rygerum – ved udendørs aktivitet tilrådes at rygeren går afsides, så man ikke er et dårligt eksempel for børn & unge u/18år

Hvis et ungt medlem under stævneture over flere dage har behov for at ryge er
det forældrenes ansvar at søge en dispensation i god tid før turen foregår –
      
Euforiserende stoffer:
Indtagelse af og salg af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark!  Vi vil derfor på ingen måde acceptere at idrætsudøvere, trænere eller ledere indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved træning, kampe eller andre arrangementer i foreningen.

Brud på denne regel vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra foreningen, ved forsøg på salg vil der blive indgivet politianmeldelse mod sælger.
 
Doping:
Doping accepteres overhovedet IKKE i AC Norddjurs – der henvises til DIF’s bestemmelser 
 • Alle medlemmer har ansvar for at foreningen ikke risikerer en dopingdom, så ethvert kendskab til evt. misbrug hos kammerater eller andre skal indberettes til forretningsudvalget.
 • Dopingmisbrug hos medlem, træner eller leder vil medføre øjeblikkelig bortvisning og eksklusion af foreningen jf. vore vedtægter.
 • Forsøg på salg af dopingmidler vil medføre politianmeldelse mod sælger.
 
Alle sager omhandlende alkohol- og rusmiddelreglerne  behandles af Forretningsudvalget.Som træner/leder i AC Norddjurs forventer vi, at
 • Du altid er dig bevidst at du er ROLLEmodel og agerer udfra dette
 • Du hvert år underskriver en Børneattest
 • Du er bevidst om straffelovens §223 vedr. omgang med unge under 18 år
 • Du er bekendt med klubbens alkohol- og rusmiddelregler til enhver tid og sikrer at medlemmer og forældre lærer dem at kende på spillermøder
 • Du er engageret i dit trænerjob, møder velforberedt og i god tid
 • Du taler ordentligt til og med dine medlemmer og deres forældre
 • Du afstemmer forventningerne hos medlemmerne til træningsindhold og udbytte – Husk at du er træner, men i samarbejde om mål for afdelingens aktivitetsudvalg!
 • Du tager direkte kontakt til forældre, hvis et barn synes at mistrives eller ikke efterlever jeres aftaler om god opførsel – sammen kan I måske gøre en forskel!
 • Du handler aktivt, hvis du oplever mobning imellem medlemmerne og/eller forsøg på samme, direkte eller via sociale medier og inddrager forretningsudvalget
 • Du går ALDRIG i omklædningsrum eller bad med børn af modsat køn
 • Du må IKKE gå alene med ét barn i omklædningsrum, bad eller andre steder
 • Du må IKKE møde frem til træning, kampe eller andre arrangementer påvirket af  alkohol eller medicin – kontakt dit udvalg for at hente hjælp!
 • Du sikrer at alle behandler inventar og lokaler ansvarsfuldt
 • Du taler med dit udvalg og/eller forretningsudvalget, hvis du synes at du mangler hjælp eller vejledning til at løse dine opgaver – sammen klarer vi udfordringerne!
Som medlem i AC Norddjurs skal du
 • Opføre dig imod andre som du ønsker de skal opføre sig imod dig!
 • Støtte dine kammerater, også når de har en dårlig dag!
 • Undlade på nogen måde at udøve mobning, herunder via Facebook, SMS, MMS, mails m.m. at tale dårligt om andre.
 • BRUG af mobilkamera m.m. i omklædningsrum/toiletter er STRENGT forbudt!
 • Hvis du oplever mobning SKAL du sige det til din træner.
 • Efterleve foreningens regler om alkohol, rygning, doping og euforiserende stoffer
 • Møde i god tid til træning og kamp – samt medbringe nødvendig udstyr
 • Melde afbud til træner ved sygdom – så kampe stadig kan gennemføres!
 • Efterleve din træners instruktioner – træneren er der frivilligt for din skyld!
 • Passe på vores inventar og materiel – og opføre dig ordentligt i de lokaler vi har både hjemme og til udekampe.
 
Som forældre til børn i AC Norddjurs forventer vi, at:
 • Du altid bakker op om barnet’s hold og træner – hvis du er uenig om trænerens indsats skal du tale MED træneren og IKKE via barnet miskreditere trænerens indsats! Afdelingsudvalg og Forretningsudvalg kan og bør altid kontaktes ved uoverensstemmelser
 • Du orienterer træner ved barnets sygdom/fravær - eller hvis der er særlige omstændigheder træner bør kende til for at forstå en lidt anderledes adfærd
 • Du sikrer at barnet møder rettidigt til træning og kampe incl. nødvendig udstyr
 • Du tager din vagt i opgaver med kampkørsel og evt. tøjvask
 • Du sørger for at betale kontingentet rettidigt
 • Du ALDRIG møder påvirket af alkohol eller medicin hvis du har kørevagt
 • Du altid sikrer at overholde hastighedsbegrænsningerne og fastspænde børn i seler når du har kørevagt
 • Du IKKE kommenterer hold eller eget barn/dommere under træning og kampe – det er   trænerens opgave…
 • Du må gerne heppe på holdet sammen med de andre forældre og sikre, at der er en positiv stemning om holdet
 

Samværspolitikken er formet fra et fælles træner/ledermøde 19.januar 2012, drøftet for sit indhold med DGI Østjylland, drøftet på ForeningsForum den 2.februar 2012 og endelig godkendt af Forretningsudvalget 7. februar 2012.
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com