SPONSOR-POLITIK

Sponsorpolitikken har til formål at sikre klare retningslinier for indgåelse af partnerskabsaftaler til fordel for begge parter i aftalen, efterfølgende kaldet ”AC Norddjurs” og ”sponsor”.  Forretningsudvalget er til enhver tid ansvarlig for sponsorpolitikken.

Sponsorydelser til AC Norddjurs har til formål at understøtte og udvikle eksisterende og nye aktiviteter.
En given partnerskabsaftale må ikke forpligte AC Norddjurs ud over, hvad der er beskrevet i partnerskabsaftalen og kan ikke forpligte enkelte medlemmer eller frivillige ledere i AC Norddjurs.  Aftalen kan aldrig tilsidesætte gældende lovgivning i Danmark, herunder Registerloven og lov om Markedsføring (Medlemslister udleverers ikke til sponsor). Den enkelte partnerskabsaftale bør ikke have en varighed ud over 3 år, før den genforhandles eller ophører, hvis parterne ikke kan enes om en forlængelse. Den enkelte sponsor SKAL spørges igen for en mulig forlængelse og tilpasning af aftalen ved udløb - hvis sponsor ønsker dette, alt af loyalitet til den enkelte sponsor og for at fremme gensidig loyalitet parterne imellem.

AC Norddjurs indgår ikke partnerskabsaftaler, der målretter budskaber for salg af:
Alkoholiske drikke, Røgvarer, Politiske partier/organisationer,  Kosttilskud eller medicinske vanedannende præparater eller præparater, som allerede er forbudte ifølge danske dopingregler. I tvivls tilfælde afgør Forretningsudvalget om AC Norddjurs ønsker at indgå en given partnerskabsaftale – og de kan tilbagekalde en af Sponsorudvalget indgået aftale, hvis de mener den er i strid med ovenstående.
Ingen må anvende logotryk fra AC Norddjurs eller udvalg under samme uden skriftlig aftale med undertegnede.

Sponsorudvalget udpeges af Forretningsudvalget og koordinerer alle partnerskabsaftaler for alle afdelinger i AC Norddjurs, alt med henblik på at udvise en ordentlig etik og få afstemt gensidige forventninger mellem parterne!  De enkelte afdelinger henviser sponsorer til sponsorudvalget, som koordinerer og udarbejder hele partnerskabsaftalen. Alle partnerskabsaftaler godkendes af Forretningsudvalget, dog med disse beføjelser til Sponsorudvalg og Aktivitetsafdelinger:
 • Sponsorbidrag under en værdi af i alt 1.000 kr. fra én sponsor kan søges og ydes direkte til en Aktivitetsafdeling, f.eks. til tombola, klubmesterskab eller lignende. - også uden en direkte skriftlig aftale, men ydelsen indberettes til Sponsorudvalget.
 • Sponsorbidrag under en årlig værdi af i alt 10.000 kr. fra én sponsor kan forpligtes direkte af Sponsorudvalget ved underskrift af Kasper Krogh og/eller Rasmus Holm.
 • Sponsorbidrag over en årlig værdi af 10.000 kr. fra én sponsor skal godkendes af Forretningsudvalget, så én fra udvalget underskriver aftalen sammen med Kasper Krogh.
Kopi af alle partnerskabsaftaler skal sendes til sponsor og Forretningsudvalg ved ikrafttræden.
 
Skriftlige aftaler indgås mellem AC Norddjurs og sponsor, således at alle forpligtelser i aftalen er tydelige for begge parter. Sponsorater skal så vidt muligt værdiansættes således, at der skabes klarhed og rimelighed i forholdet mellem ydelser og modydelser.
 
Sponsor må ikke have indflydelse på planlægning og afvikling af en given aktivitet/arrangement.  AC Norddjurs kan i særlige tilfælde ”sælge” navnet på et givent arrangement til en sponsor, hvor der udarbejdes separat aftalegrundlag. Dette for at  sikre synlighed om, at aktivitet og arrangement ALTID er arrangeret af AC Norddjurs til fordel for foreningens nuværende og kommende medlemmer. Reklameregler for f.eks. Ørum Aktiv Center skal altid overholdes og kan ikke tilsidesættes gennem nævnte partnerskabsaftaler.
 
Medlemmer af AC Norddjurs kan sige ”Nej Tak” til at modtage tøj eller anden naturalie, som er forsynet med sponsortryk/navn – men kan ikke forlange f.eks. alternativ T.shirt eller træningsdragt udleveret. Medlemmer må i sådanne tilfælde selv afholde merudgiften til sin beklædning for at være ensartet påklædt med sine holdkammerater.
Forretningsudvalget kan opsige en partnerskabsaftale med dags varsel, såfremt en sponsor bliver sat i forbindelse med aktiviteter, der på nogen måde kan skade AC Norddjurs rennomé eller omdømme.

Modydelser til sponsor kan f.eks. ydes som:
 • Logotryk på tøj eller andet sportsudstyr som foreningen indkøber eller får til medlemmerne.
 • Annoncetryk med sponsornavn som: ”annoncesponsor”, ”kampboldsponsor”  eller ”foreningssponsorer”.
 • Reklameskilte på Stenvad Stadion og andre relevante placeringer.
 • Annoncetryk i programmer og nyhedsbreve.
 • Omtale på  foreningens hjemmeside med links til sponsors hjemmeside og facebook.
 • Al presseomtale af et givent sponsorat udarbejdet af sponsor, skal være i henhold til den indgåede partnerskabsaftale og altid være forhåndsgodkendt af AC Norddjurs.
 • Rabat- og salgstilbud fra sponsor til foreningens medlemmer via www.acnorddjurs.dk
 • Promoveringsbreve udstedt af sponsor, godkendt af AC Norddjurs, til omdeling blandt medlemmerne.
 • Sponsors deltagelse i medlemsmøde eller arrangement for promovering af sponsor efter aftale.
 • Træner/ledere giver sponsorer den synlighed de kan opnå, når de optræder i medierne mm. Iført tøj med logotryk og/eller ved omtale af sponsor.
 • Sponsor modtager ”Sponsor skilt” som tak for deres støtte til AC Norddjurs. Dette skilt kan en sponsor bruge i egen markedsføring af sin virksomhed.
 • Sponsor kan få en ”medarbejderdag/aften” med en aktivitet efter aftale.
 • Sponsor kan få udført en given og beskrevet opgave, f.eks. omdeling afbrochuremateriale på et given tidspunkt eller andet, blot opgaven IKKE er en direkte opgave, som normalt bliver lønhonoreret til enkeltpersoner.
 
Nærværende Sponsor-Politik er afstemt mellem Sponsorudvalg, Økonomiudvalg og Forretningsudvalg – og                  godkendt på møde i Forretningsudvalget den 7.februar 2011.
 
Forretningsudvalg                                                                   

Formand
Rasmus Holm

Næstformand
Kim Klausen

Økonomiansvarlig
Sofie Høyer

Sponsorudvalg

Udvalgsformand
Kasper Krogh
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com