Vejviser – Hvad skal Aktivitetsudvalget huske at gøre over året..   
                                                         
Træner-Frivillige:  Samarbejds-kontrakt udfyldes på hver enkelt frivillig på:
 * Trænere, hjælpetrænere, udvalgsmedlemmer, andre faste frivillige i jeres aktivitet

Manual fremsendes fra FU – kan tilpasses den enkelte med mindre tekstbrug, men HUSK at synliggøre forventninger begge veje OG at notere aftalt honorarydelse.
For alle med 2.000 kr. eller mindre – nøjes med at anføre den med ”udgifter til telefon og Internetbrug”

Vi har besluttet følgende vejledende godtgørelsesbeløb i 2017:
     1.600 kr. for 1. hold, 800 kr. for 2. hold. (hvis 1 person er hovedtræner flere hold)
        500 - 750 kr. hjælpetrænere

INGEN frikontingent – med nævnte beløb betaler man så selv,  hvor man i øvrigt vil være aktiv medlem.
Udvalgsmedlemmer:  aftales jf. afdelingens budget – hvem trækker mest/selv nedfælde i kontrakten.
Førnævnte beløb kan i en afdeling samles i én pulje, hvor udvalget frit kan differentiere hvad man f.eks.
giver hjælpetrænere m.m. – blot man ikke overskrider budgetrammen og man IKKE overstiger max.beløbene.
 
Takster skattefrie i 2017 lyder:    Max. 2.350 kr. til Udgifter til telefon og Internetbrug
                                                              Max. 1.950 kr. til køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj
                                                              Max. 1.400 kr. til administration….
                                                              KM.godtgørelse: 1,93 kr. pr. kørt kilometer til kursus/møder.
 
Børneattest indsendes digitalt af FU på hver enkelt frivillig jvf. Samarbejdskontrakten  - derfor er det stadig VIGTIGT at I
får afleveret Samarbejdskontrakterne hurtigt efter at jeres aktivitetssæson starter!

Unge 15-18 årige skal have forældre’s underskrift ud over den unge’s selv (myndighedsalder).

Samarbejdskontrakterne afleveres snarest og senest 4 uger efter sæsonstart til formanden.

Gem en kopi af samarbejdskontrakten i jeres udvalg til brug for jeres opfølgning igennem sæsonen.
 
Bilag om Skolelærerparagraffen og foreningen’s Samværspolitik udleveres og drøftes med den frivillige samtidig
med underskrift af SamarbejdsKontrakt og Børneattest. 
 
Indkøb & Refusion af udlæg – kørepenge m.m.   
Afdelingens budget har udvalget ansvar for – incl. kursusudgifter, køb mindre udstyr m.m. - til udvalgsmøder kan I
rekvirere en periodebalance hos kasserer.acnorddjurs@gmail.comKURSUS:
tilmeldes normalt direkte hos DGI/DIF, hvor regning automatisk tilsendes foreningen
(send gerne jeres bekræftelse af tilmeldingen straks til kasserer.acnorddjurs@gmail.com – så vi har
en kontrol på fremsendte regninger)
KM.godtgørelse/billetrefusion sendes af træner/frivillig til udvalgets økonomiansvarlige, som
videresender til kasserer:  kasserer.acnorddjurs@gmail.com
HUSK at specificere refusionen med dato, formål, deltagere

INDKØB – Dagli’Brugsen i Ørum på debitorkonto 2101522305 – man får en kvittering med, som SKAL afleveres
                  til kasserer  incl. formål/hold m.m. og hvem der har foretaget indkøbet
                  BRUG gerne kassen i Klubrum - i skab længst mod vinduet - til kasserer, hvor kasserer tømmer jævnligt.
                  Eget udlæg:   original kvittering skal vedlægges refusionsbrev/mail til :   kasserer.acnorddjurs@gmail.com
  • på netindkøb kan netkvitteringen vedhæftes som fil. 
INGEN beløb kan udbetales uden fysiske regninger/bon'er til aflevering.

HUSK at anføre dine data på bankkonto – ellers kan vi ikke bogføre!
 
SÆSONafslutning:
Sker for egen regning på de enkelte hold fra og med 2013.
 
Medlemsregistrering & mødekontrol:

MEDLEMSlister udfyldes af træner og/eller udvalgsmedlemmer for hver hold ved sæsonstart –
Senest 4 uger efter sæsonstart afleveres medlemslisten i kopi til ØK.ansvarlig/Kasserer.
NYE medlemmer efter uge 4 noteres ind på listen og meddeles straks i særskilt mail til ØK.ansvarlig, ligeledes dem som stopper kort inde i sæsonen = ingen urimelig opkrævning!

KONTINGENTopkrævning – AL betaling foregår med kort via hjemmesiden.
ØK.ansvarlig tager sig af evt. rykkerproces m.m og optager dialog med udvalg/træner, hvis
et enkelt medlem i værste fald skal forlade et hold grundet kontingentrestance.

MEDLEMskontrol forventes af trænerne – afkrydse hver træningsdato for at sikre overblik
over mødeadfærd/stabilitet – evt. fange børn & unge i fravær, som forældre er uvidende om!      

 
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com